Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijschool 1BASIS

 

Artikel 1. Rijschool 1BASIS dient zich te houden aan:

1.1    De leerling krijgt theorie- en/of praktijklessen van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) met een bevoegdheidspas van het IBKI.

1.2    Het rijexamen wordt gereserveerd nadat de examenkosten of het afgesproken pakket volledig betaald zijn. Een rijles duurt 50 minuten. Leerlingen worden geadviseerd om minimaal 2 lessen dus 100 minuten te rijden.

1.3    Indien de lessen of examen niet door kunnen gaan wordt de leerling hiervan zo snel (als) mogelijk op de hoogte gesteld en wordt er direct een nieuwe afspraak gemaakt of een andere instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

1.4    Uit het pakket wordt er 1 rijles a 50 minuten gebruikt voor het praktijkexamen zelf. Daarnaast bepaalt de leerling zelf hoeveel lessen hij wil voorrijden minimaal 1 les om naar het examen te gaan. Advies is om 2 rijlessen voor te rijden.

 

Artikel 2. De leerling dient zich te houden aan:

2.1    Om lessen te mogen volgen dient de leerling een minimale leeftijd te hebben van 16,5 jaar. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te dragen.

2.2    De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, dat wil zeggen 48 uur van tevoren, wordt de les volledig in rekening gebracht in verband met de gereserveerde tijd.

2.3    Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad), eigen spoedopname in het ziekenhuis, bij eigen ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring. Schriftelijk bewijs is vereist.

2.4    De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, als de leerling zich hier niet aan houdt, onderbreekt de instructeur onverwijld de rijles. Rijschool 1BASIS heeft het recht om de leerling niet meer van zijn diensten te voorzien.

2.5    De lesauto schoon te houden: geen schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto.

2.6    Communiceren gebeurt ten alle tijden op een normale toon. Grof taalgebruik of een dreigende lichaamshouding naar rijschool 1BASIS is niet toegestaan.

 

Artikel 3. Voor de wijze van betaling geldt:

3.1    Betalingen van losse rijlessen of een rijlespakket dient vooraf betaald te zijn. Betalingsmogelijkheden zijn per bank op rekeningnummer NL 74 ABNA 0245951458 t.n.v. Rijschool 1BASIS of contant aan de instructeur.

3.2    Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert rijschool 1BASIS de volgende procedure: indien er een betalingsachterstand ontstaat, krijg je een mondelinge waarschuwing. Wordt er niet betaalt dan ontvang je 7 dagen na de waarschuwing een aanmaning. Rijschool 1BASIS heeft het recht het bedrag te verhogen met een minimum van €45,- aan administratiekosten. Bovendien mag rijschool 1BASIS rente berekenen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de aanmaning. De rente bedraagt de wettelijke rente. Indien de leerling alsnog niet betaalt, dan is rijschool 1BASIS genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Alle extra kosten komen voor rekening van de leerling.

3.3    Indien de leerling niet consequent de rijlessen afneemt uit een pakket waardoor er een stop langer dan 3 maanden is, vervalt het volledige lespakket. Hiermee vervalt ook het recht op restitutie. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het behalen van zijn of haar theorie en een geldige gezondheidsverklaring in te dienen bij het CBR.

3.4    Vroegtijdig het contract beëindigen is mogelijk; de gereden lessen op basis van losse tarieven, hiervoor word €65,- per les aangehouden, administratiekosten van €50,- ivm kosten online rijbewijsapp aanvraag en annuleringskosten van €185,- worden in rekening gebracht.

3.5    Als er een pakket is aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie. Je betaalt immers alleen voor wat je daadwerkelijk gebruikt.

3.6    De rijschool is gerechtigd tussentijds de lesprijs te wijzigen. De leerling heeft in dat geval het recht om te stoppen met de rijlessen binnen twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De pakketonderdelen zullen niet tussentijds gewijzigd worden, zolang er nog gebruik gemaakt wordt van de lessen in het pakket.

 

Artikel 4. Examen of herexamen:

4.1    Voor er een examen aangevraagd kan worden bij het CBR moet de rijschool gemachtigd zijn (Rijschool registratienummer: 9148K4) en dient er een geldige gezondheidsverklaring naar waarheid ingevuld te zijn.

4.2    Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.3    Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

 

Artikel 5. Beëindigen van een (les)contract:

5.1    De Rijschool heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als:

  • Rijschool 1BASIS sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2, artikel 3 en artikel 6).
  • Blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt. Dit is ter uitsluitende beoordeling van de rijschool. De leerling heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook. De niet genoten en vooruitbetaalde lessen en andere diensten zullen naar rato terug worden betaald aan de leerling

5.2    De leerling heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als:

  • Rijschool 1BASIS niet aan de eisen voldoen die in artikel 1 worden genoemd.

 

Artikel 6. Vrijwaring en schade aan derden:

6.1    Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere (genees)middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan wordt de leerling juridisch en voor alle schade aansprakelijk gesteld.

6.2    Gedurende een rijles is de leerling juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur juridisch aansprakelijk is. Verkeersovertredingen zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur, tenzij de leerling zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt. De instructeur verwacht dus dat de leerling zijn aanwijzingen ook daadwerkelijk opvolgt.

6.3    De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.

 

Artikel 7. Algemene voorwaarden en geschillen:

7.1    Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.2    De rijschool en de leerling trachten eerst bij een geschil er samen uit te komen indien de leerling minderjarig is zal het geschil met de wettelijke vertegenwoordiger(s) worden besproken en afgehandeld.

ZEER MOOIE & LUXE
RIJLES AUTO’S

CBR PRAKTIJKEXAMEN
LOCATIES

+

GESLAAGDE
LEERLINGEN

SCORE
KLANTEN VERTELLEN

9 REDENEN OM TE STARTEN BIJ 1BASIS

mini-smiley-1basis
gratis proefles

GRATIS PROEFLES

Bij onze rijschool bieden we een gratis proefles aan om kennis te maken met onze instructeurs en lesmethodes. Indien je doorgaat gratis anders €40,- word achteraf verrekend! 

faalangs

FAALANGST BEGELEIDING

Onze instructeurs zijn getraind in het omgaan met faalangst en zullen je helpen om je zelfvertrouwen op te bouwen en je te ondersteunen tijdens het rijproces.

voordelig

DIGITALE RIJBEWIJSAPP

Met onze rijbewijsapp heb je een overzicht van je rijles vorderingen, je betalingen en alle geplande rijles afspraken. Losse afsprakenkaartjes is verledentijd, wij gaan graag met de tijd mee!

felxibele lestijden

FLEXIBELE LESTIJDEN

We bieden lessen aan op verschillende tijdstippen, inclusief avonden en weekenden. Ook houden rekening met school/werk tijden van onze leerlingen. 07:00-22:00 uur 7 dagen per week!

beoordeling

HOGE KLANTEN BEOORDELING

We zijn altijd op zoek naar manieren om onze service te verbeteren, op basis van jouw feedback. Onze klanten geven ons een gemiddelde van een 9,4 dat is zeer hoog! 

spoedcursus

SPOEDCURSUS MOGELIJK

Bij onze rijschool is het mogelijk om een spoedcursus te volgen, waarbij je in een kortere periode intensieve rijlessen kunt volgen om snel je rijbewijs snel te behalen zonder extra kosten!

slagingspercentage

HOOG SLAGINGS PERCENTAGE

Met trots kunnen we vermelden dat we meer dan 750+ succesvolle leerlingen hebben geholpen bij het behalen van hun rijbewijs.

luxe autos

SCHAKEL EN AUTOMAAT AUTO'S

Je krijgt rijlessen in een nieuwe Mercedes A Klasse of Mercedes C klasse AMG uitgevoerd. Onze auto's zijn goed onderhouden en rookvrij!

felxibele betaling

FLEXIBEL BETALEN

Je kan bij ons zelfs in termijnen betalen zonder enige extra kosten. Je kunt zelf de hoogte van uw termijn betaling kiezen of per les betalen,